Mane 'N Tail - Mane N Tail Moisturizing Shampoo, 12 Ounce