Essie - essie the wild nudes 2017 nail polish collection, clothing optional, nude nail polish, 0.46 fl. oz.