Lush Clothing - Lush "R & B " Hair Moisturizer Revive and balance misbehaving hair 3.5 oz