Sensodyne - Sensodyne ProNamel Multi-action Toothpaste - 4oz