Elmhurst - Elmhurst Beverage Hazelnut Milked, 32 fl oz