@logann
Supergreat Logo

@logann

Holy Grail

dry hair

straight hair

Eye Color

dry skin

gemini

Holy Grail

dry hair

straight hair