@jimenabujaidar
Supergreat Logo
jimenabujaidar

@jimenabujaidar

Makeup lover | 22 ✨

thick hair

wavy hair

Eye Color

dry skin

cancer

thick hair

wavy hair

Eye Color