@jahirashanayy
Supergreat Logo
jahirashanayy

@jahirashanayy

16 😽| follow my instagram @jahirashanayy 💖 (jah-here-ra)

Holy Grail

dry hair

coily hair

Eye Color

combo skin

leo

Holy Grail

dry hair

coily hair