@aurorashanti
Supergreat Logo
aurorashanti

@aurorashanti

oily hair

wavy hair

Eye Color

combo skin

oily hair

wavy hair

Eye Color